Regulamin konferencji „Intensywna Opieka Workshops” – 4.10.2024, Katowice

 1. Konferencja „Intensywna Opieka Workshops’, zwana dalej „Konferencją” odbywa się w dniu 4 października 2024 r., w hotelu Vienna House Easy by Wyndham Katowice (ul.Sokolska 24, 40-086 Katowice)
 2. Organizatorem Konferencji jest Vicommi Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiernej 23/52, REGON 528450993, NIP 5243005069, zwana dalej Organizatorem.
 3. Uczestnikami Konferencji są lekarze, pielęgniarki, przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz zaproszeni wykładowcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja dokonana na stronie internetowej https://intensywnaopieka.pl  i dokonanie opłaty konferencyjnej, zgodnie z tabelą opłat, znajdującej się pod adresem https://intensywnaopieka.pl.
 5. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnik Konferencji otrzymuje: uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez ekspertów, zestaw materiałów konferencyjnych oraz edukacyjnych, wystawę nowoczesnych rozwiązań firm farmaceutycznych, przerwę kawową, lunch, imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi.
 6. Jedyną możliwą formą zgłoszenia swojego udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem https://intensywnaopieka.pl.
 7. W przypadku nie uiszczenia przez Uczestnika opłaty rejestracyjnej Organizator ma prawo odmówić temu Uczestnikowi udziału w Konferencji.
 8. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora:  Vicommi Media, ul. Wierna 23/52, 03-890 Warszawa, Bank Millennium S.A., 97 1160 2202 0000 0006 1187 7483, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – Intensywna Opieka Workshops, Katowice
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji do dnia 30 czerwca 2024 roku Organizator zwróci całą uiszczoną kwotę na konto bankowe, z którego pochodziła wpłata.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji po 30 czerwca 2024 roku  Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 11. Organizator dokładna wszelkich starań, by sposób przejrzysty i kompletny przedstawić program wydarzenia, zastrzega sobie natomiast prawo do zmiany prelegentów oraz tematów wystąpień z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników w przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży podczas Konferencji.
 13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody w miejscu organizacji Konferencji
 14. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji  w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu (w zakresie i czasie określonym przez dedykowane przepisy prawa). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne do realizacji udziału w konferencji.
 15. Reklamacji zakupionego udziału w konferencji można dokonać poprzez dokonanie zgłoszenia na adres e-mail kontakt@vicommi.pl. Uprzejmie prosimy, by w treści wiadomości znalazły się: numer zamówienia, imię i nazwisko, treść reklamacji.
 16. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wiadomości e-mail. Dział obsługi klienta odpowie na reklamację drogą mailową.
 17. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.